ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Θέλω να πληρώσω την εφάπαξ αμοιβή σας σε δόσεις, μπορώ;

Όχι. Η εφάπαξ αμοιβή προκαταβάλλεται σε μία δόση. Επιτρέπει στους πελάτες να έχουν τον έλεγχο στο τελικό κόστος της υπόθεσής τους (γιατί η εφάπαξ αμοιβή καλύπτει όλη την υπόθεση του πελάτη μέχρι την ολοκλήρωσή της) και είναι σημαντικά χαμηλότερη από το τελικό κόστος της ωριαίας χρέωσης. Το Δικηγορικό Γραφείο αναλαμβάνει το ρίσκο τυχόν απρόβλεπτων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια μίας υπόθεσης και που ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά τις ώρες εργασίας που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της και, ως αντάλλαγμα, εξασφαλίζει την πληρωμή του για τις ελάχιστες ώρες που απαιτούνται κατά μέσο όρο για μία τέτοια υπόθεση.

Μήπως η προκαταβολή και η ωριαία χρέωση είναι η καλύτερη λύση για εμένα;

Σε αντίθεση με την εφάπαξ αμοιβή, το retainer είναι μία μικρή προκαταβολή που αντιστοιχεί σε λίγες ώρες νομικής εργασίας, το οποίο παραμένει στον τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου μας, όσο το Γραφείο χρεώνει ωριαία για όλο το χρόνο που ασχολείται με την υπόθεση ενός πελάτη. Εκδίδονται μηνιαία τιμολόγια που πρέπει να εξοφληθούν μέσα σε ορισμένες ημέρες. Η πρόσληψη με ωριαία χρέωση επιτρέπει στον πελάτη να ζητά κάθε είδους νομική υπηρεσία ή συμβουλή, ακόμη και για θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χειρισμού μίας άλλης υπόθεσης, ενώ χρεώνεται για κάθε ενέργεια που κάνουν οι Δικηγόροι του (συμπεριλαμβανόμενης της εξέτασης εγγράφων, της σύνταξης ή εξέτασης μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών κλπ.). Το τελικό κόστος μίας υπόθεσης με ωριαία χρέωση είναι υψηλότερο (κάποιες φορές έως τρεις φορές υψηλότερο από την εφάπαξ αμοιβή). Η ωριαία χρέωση συνήθως επιλέγεται από Ιδρύματα, Εταιρίες ή Διαχειριστές Κληρονομιάς και Δικαστικούς Συμπαραστάτες που χρειάζονται συνεχή και αδιάλειπτη εκπροσώπηση (για διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια μίας υπόθεσης).

Γιατί το γραφείο σας χρεώνει για νομικές συμβουλές;

Παρότι τα περισσότερα δικηγορικά γραφεία παρέχουν δωρεάν την πρώτη συμβουλευτική συζήτηση, πιστεύουμε ότι τα συμφέροντα ακόμη και ενός πιθανού πελάτη μας κατοχυρώνονται επαρκώς μόνο μέσα από μία συζήτηση επί πληρωμή. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κατά τη διάρκεια μίας αρχικής συζήτησης, ένας πιθανός πελάτης θα χρειαστεί να συζητήσει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσής του. Ο Κώδικας περί Επαγγελματισμού και Ηθικής των Δικηγόρων της Νέας Υόρκης επιβάλλει να μην παρέχουν νομικές συμβουλές οι Δικηγόροι σε πρόσωπα που δεν είναι πελάτες. Επιπρόσθετα, οτιδήποτε αναφέρεται κατά τη διάρκεια μίας αρχικής συζήτησης μπορεί να παραμείνει εμπιστευτικό μόνο αν έχει κατοχυρωθεί μία σχέση Δικηγόρου-Πελάτη. Το γραφείο μας χρεώνει ως συμβουλευτική αμοιβή για την πρώτη συζήτηση ποσό ίσο με μία ώρα εργασίας, για το σκοπό του να δημιουργηθεί μία περιορισμένη πρόσληψη. Αυτό εξασφαλίζει ότι ο δικηγόρος μπορεί να παρέχει συγκεκριμένες απαντήσεις στις ερωτήσεις του Πελάτη βοηθώντας τον έτσι να λάβει μία σωστή απόφαση για το αν θα προχωρήσει περαιτέρω, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι όλα όσα θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής αυτής ώρας θα παραμείνουν απόρρητα (κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδίως σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, όπως για παράδειγμα όταν ο ένας σύζυγος έρχεται σε επαφή με έναν δικηγόρο τον οποίο έχει ήδη συμβουλευτεί ο άλλος σύζυγος). Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το γραφείο μας έχει ως αρχή να αφαιρεί το ποσό της αρχικής αμοιβής για συμβουλές από την αμοιβή που θα χρεώσει σε τυχόν μελλοντική πρόσληψη από τον πελάτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Επιθυμώ να κάνω αίτηση για ιθαγένεια μέσω της πιο σύντομης οδού και όχι με πολιτογράφηση, έχω επιλογή;

Το κατά πόσο δικαιούστε απευθείας ιθαγένεια ή πρέπει να ακολουθήσετε το μακρύτερο δρόμο της πολιτογράφησης είναι ένα ζήτημα που μπορεί να απαντηθεί μόνο αφού προσληφθεί το γραφείο μας και εξετάσει τα έγγραφά σας καθώς και τις υπάρχουσες εγγραφές των Ελλήνων προγόνων σας στην Ελλάδα. Ο Κώδικας Ιθαγένειας είναι πολύ αυστηρός όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για μία απευθείας αίτηση ιθαγένειας. Αν δε μπορείτε να προσκομίσετε αυτά τα έγγραφα ή αυτά δεν υπάρχουν, η πολιτογράφηση θα είναι πιθανότατα ο μόνος διαθέσιμος δρόμος για εσάς. Περιπτώσεις όπως αυτές όπου ο Έλληνας πρόγονος δεν ήταν εγγεγραμμένος στα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων (επειδή για παράδειγμα έφυγε από την Ελλάδα πολύ μικρός) ή όπου οι σχετικές εγγραφές δε μπορούν να βρεθούν και να επιβεβαιωθούν (όπως για παράδειγμα επειδή τα αρχεία καταστράφηκαν στον πόλεμο ή για άλλους λόγους), περιπτώσεις όπου ο Έλληνας πρόγονος έκανε πολιτικό γάμο ή θρησκευτικό γάμο άλλου δόγματος, και όχι Ελληνορθόδοξο και ο γάμος αυτός έλαβε χώρα πριν τη δεκαετία του 80 (όταν ο νόμος στην Ελλάδα αναγνώριζε ως έγκυρους μόνο τους Ελληνορθόδοξους γάμους) είναι μερικά μόνο παραδείγματα περιπτώσεων όπου ο πελάτης πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο της πολιτογράφησης. Θα πρέπει πάντα να θυμάστε ότι μία επιτυχημένη υπόθεση πολιτογράφησης (παρότι θα ολοκληρωθεί σε περισσότερο χρόνο) θα οδηγήσει στα ίδια ακριβώς αποτελέσματα με μία αίτηση ιθαγένειας, εφόσον γίνει δεκτή.

Γιατί πρέπει να κάνω αίτηση πολιτογράφησης, όταν αισθάνομαι Έλληνας ή Ελληνικής καταγωγής;

Ο όρος “πολιτογράφηση”, όταν χρησιμοποιείται για άτομα Ελληνικής καταγωγής, έχει εντελώς διαφορετική έννοια από την πολιτογράφηση που αφορά ξένους υπηκόους οι οποίοι ζουν νόμιμα στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Δυστυχώς, δεν υπάρχει διαθέσιμος όρος στα Αγγλικά που να διαφοροποιεί επαρκώς τις δύο έννοιες και για αυτό το λόγο πολλοί από τους πελάτες μας δυσκολεύονται να κατανοήσουν τί ακριβώς σημαίνει ο όρος αυτός. Η Ελληνική καταγωγή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιούται κανείς πολιτογράφηση (ως τρόπο κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας για πρόσωπα Ελληνικής καταγωγής) και στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει (αντί να ακυρώνει) την Ελληνική καταγωγή σας.

Μπορεί το Ελληνικό Κράτος να απορρίψει την αίτηση πολιτογράφησής μου;

Ναι. Πρόκειται για μία βασική διαφορά ανάμεσα στην πολιτογράφηση (ως τρόπο κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας για πρόσωπο Ελληνικής καταγωγής) και την απευθείας αίτηση Ιθαγένειας. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες (τους περισσότερους από τους οποίους μπορεί να ελέγξει ο αιτών) που θα αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας μίας υπόθεσης πολιτογράφησης. Προηγούμενα ταξίδια στην Ελλάδα, βασικές γνώσεις της Ελληνικής γλώσσας, πραγματικοί δεσμοί με την Ελλάδα (όπως ενεργές σχέσεις με Έλληνες συγγενείς), βασικές γνώσεις της πολιτικής, της κουλτούρας και της ιστορίας της Ελλάδας, είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μίας αίτησης πολιτογράφησης.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Ξέρω ότι το ακίνητο που έχουμε ανήκει στην οικογένειά μου, για ποιο λόγο να ζητήσω έλεγχο τίτλων;

Ένα συχνό λάθος που κάνουμε είναι να θεωρούμε ότι επειδή έχουμε δει και επισκεφτεί το ακίνητό μας στο παρελθόν ή επειδή γνωρίζουμε ότι το απέκτησε κάποιος συγγενής μας κάποτε, αυτόματα έχουμε και ξεκάθαρη ιδιοκτησία του ακινήτου αυτού. Η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας δεν είναι κάτι στατικό. Γεγονότα όπως η ύπαρξη χρεών του ιδιοκτήτη, διεκδικήσεις ή φιλοδοξίες των ιδιοκτητών γειτονικών ακινήτων, η φυσική απουσία του ιδιοκτήτη από την τοποθεσία του ακινήτου, είναι μερικά μόνο παραδείγματα περιπτώσεων όπου κάποιος μπορεί να έχει «αμφισβητούμενη» κυριότητα στο ακίνητό του. Πριν αγοράσετε ένα ακίνητο ή αποδεχτείτε την κληρονομιά ή τη δωρεά κάποιου συγγενή σας, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι δεν πρόκειται να μπείτε σε έναν εφιάλτη νομικών αντεκδικήσεων ή δυσβάσταχτων οικονομικών υποχρεώσεων. Ο έλεγχος τίτλων είναι ο μόνος τρόπος να ελεγθεί η νομική κατάσταση ενός ακινήτου και να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο, ή άλλα νομικά ελαττώματα που θα επηρέαζαν τον τίτλο ιδιοκτησίας σας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος τίτλων θα επιβεβαιώσει την νομική κατάσταση ενός ακινήτου κατά το χρόνο που πραγματοποιείται και μόνο. Το να έχει κανείς πραγματοποιήσει έλεγχο τίτλων κατά το παρελθόν παρέχει βεβαιότητα μόνο όσον αφορά την κατάσταση του ακινήτου έως την ημέρα που πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος τίτλων και ότι μετά.

Έχω κάνει διαθήκη στο εξωτερικό, η οποία ρυθμίζει τον τρόπο διανομής της περιουσίας μου στην περίπτωση του θανάτου μου. Επαρκεί για την περιουσία μου στην Ελλάδα;

Η αλήθεια είναι ότι ενδέχεται να επαρκεί ή και όχι. Πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα που δεν μπορεί να απαντηθεί χωρίς προσεκτική εξέταση του συνόλου της περιουσίας σας, του κειμένου της διαθήκης σας καθώς και των προσωπικών σας συνθηκών (όπως για παράδειγμα, ποιοι είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς σας). Η σωστή διανομή της περιουσίας κάποιου ανά τον κόσμο είναι ένα θέμα που εξαρτάται από τόσους πολλούς παράγοντες, που κατέστησε αναγκαία τη δημιουργία μίας εντελώς ξεχωριστής κατηγορίας εξάσκησης δικηγορίας, που ονομάζεται «Σχεδιασμός της Περιουσίας». Απαιτεί προσεκτική εξέταση των νόμων που ρυθμίζουν την περιουσία και τις κληρονομικές κάθε πολιτείας ή χώρας που θα είχε αρμοδιότητα στην περιουσία σας, την αποτελεσματική επίλυση τυχόν συγκρούσεων ανάμεσα στους νόμους αυτούς και τη συζήτηση ανάμεσα στο δικηγόρο και τον πελάτη προκειμένου να διασαφηνιστεί ποιες είναι οι προθέσεις του σχετικά με την περιουσία του. Η εκτέλεση ξεχωριστών Διαθηκών που να ρυθμίζουν την περιουσία σε συγκεκριμένες χώρες ενδέχεται συχνά να είναι μία πιο σοφή επιλογή, εφόσον έχει εξασφαλιστεί ότι η κάθε Διαθήκη παραμένει σε ισχύ και συνάδει με τους νόμους του Κράτους ή της Πολιτείας όπου συντάχθηκε και υπογράφηκε.

Πληρώνω πάντα τους φόρους ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, είναι η ιδιοκτησία μου ασφαλής;

Το να πληρώνετε τους φόρους σας είναι μόνο μία από τις υποχρεώσεις που έχετε ως ιδιοκτήτης ακινήτου στην Ελλάδα. Μία εντελώς ξεχωριστή υποχρέωση είναι η υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας καθώς και δηλώσεων φόρου εισοδήματος (οι οποίες ενδέχεται να απαιτούνται σύμφωνα με το φορολογικό νόμο στην Ελλάδα για κάποιους κατοίκους εξωτερικού που έχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα). Η σωστή υποβολή δηλώσεων είναι ένα ακόμη ζήτημα που συναντάμε συχνά όταν ασχολούμαστε με την ακίνητη περιουσία των πελατών μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους απέκτησαν ακίνητα πριν πολλά χρόνια, σύμφωνα με ένα συμβόλαιο το οποίο περιείχε μία περιγραφή του ακινήτου που δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή του κατάσταση. Για παράδειγμα, ήταν συνηθισμένο παλαιότερα να περιγράφεται ένα ακίνητο κατά προσέγγιση ως προς την έκτασή του και με όρια που δεν είναι πλέον ξεκάθαρα (είτε επειδή έχουν αλλάξει οι ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων είτε επειδή η ευρύτερη περιοχή μπορεί να έχει ενταχθεί σε σχέδιο πόλης και άλλαξε έτσι το πραγματικό μέγεθος ή η περιγραφή του ακινήτου). Η ενημέρωση της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου με την εξασφάλιση πρόσφατων τοπογραφικών διαγραμμάτων (και η διόρθωση, στη συνέχεια, των στοιχείων του ακινήτου στις φορολογικές ή άλλες δηλώσεις) είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο για να εξασφαλίσει μία ομαλή και χωρίς προβλήματα μεταβίβαση της ιδιοκτησίας σας αλλά και για να εξασφαλίσει ότι δεν πληρώνετε περισσότερους φόρους από αυτούς που σας αναλογούν.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παντρεύτηκα στην Ελλάδα αλλά πήρα διαζύγιο στο εξωτερικό. Τώρα πρόκειται να ξαναπαντρευτώ, χρειάζεται να ανησυχώ για κάτι;

Δυστυχώς ναι. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συναντάμε συχνά στο γραφείο μας, τόσο σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου όσο και σε υποθέσεις ιθαγένειας. Το γεγονός ότι πήρατε διαζύγιο σε μία άλλη χώρα του εξωτερικού δε συνεπάγεται αυτόματα ότι ο γάμος σας έχει λυθεί σε όλα τα μέρη του κόσμου. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει αυτόματα διαζύγια που έχουν εκδοθεί σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαζύγια που εκδίδονται σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία ή η Νότιος Αφρική για παράδειγμα δεν αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, εκτός αν αποφασίσει κάτι διαφορετικό το αρμόδιο Ελληνικό Δικαστήριο. Ο νόμος στην Ελλάδα προβλέπει ότι το αλλοδαπό διαζύγιο πρέπει να προσκομιστεί στο αρμόδιο Ελληνικό Δικαστήριο, να ελεγχθεί από τους Έλληνες Δικαστές ότι εκδόθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Χώρας όπου κατατέθηκε η αγωγή διαζυγίου και ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις του νόμου, και μόνο τότε θα αναγνωριστεί η ισχύς του στην Ελλάδα (με την έκδοση απόφασης από το Ελληνικό Δικαστήριο που αντιγράφει την απόφαση του αλλοδαπού Δικαστηρίου. Η Ελληνική αυτή δικαστική απόφαση πρέπει στη συνέχεια να καταστεί τελεσίδικη και αμετάκλητη προκειμένου να καταχωρηθεί μετά στο αρμόδιο Ληξιαρχείο όπου έχετε την οικογενειακή σας μερίδα (και ΜΟΝΟ τότε θεωρείστε διαζευγμένοι στην Ελλάδα). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση κληρονομικών δικαιωμάτων (που μπορεί να εγερθούν από ένα σύζυγο τον οποίο χωρίσατε πριν πολλά χρόνια και τα οποία μπορεί να στερηθεί ο/η νυν σύζυγός σας) αλλά και σε περιπτώσεις δικαιώματος ιθαγένειας (όταν τα δικαιώματα αυτά ασκούνται από παιδιά ή εγγόνια του Έλληνα υπηκόου από άλλο γάμο). Η τήρηση μίας πλήρως ενημερωμένης οικογενειακής μερίδας στην Ελλάδα μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των συγγενών σας και να δημιουργήσει περιττά εμπόδια στις μελλοντικές τους προσπάθειες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Είμαι παντρεμένη αλλά τον τελευταίο καιρό δεν τα πάμε καλά, μπορώ να πάρω το ανήλικο παιδί μου και να επιστρέψω στη χώρα καταγωγής μου;

Όχι πριν συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο οικογενειακού δικαίου. Η απομάκρυνση ενός ανήλικου παιδιού από τη χώρα της συνήθους διαμονής του, χωρίς ξεκάθαρη και ρητή συναίνεση και των δύο γονέων, μπορεί να σας εκθέσει στον κίνδυνο αστικής και ποινικής ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς απαγωγής τέκνου. Ακόμη και αν έχετε την επιμέλεια του παιδιού σας με δικαστική απόφαση, δε θα πρέπει να απομακρύνετε το παιδί σας από τον τόπο της συνήθους κατοικίας του αν δε συμβουλευτείτε πρώτα το δικηγόρο σας, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί ότι παρεμποδίζει το δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα και να σας εκθέσει σε νομική ευθύνη για απαγωγή τέκνου.

Ο σύζυγός μου και εγώ έχουμε συμφωνήσει ότι το διαζύγιο είναι η μόνη λύση για τα προβλήματα που έχει ο γάμος μας, μπορεί το γραφείο σας να εκπροσωπήσει και τους δυο μας;

Ναι. Στις περιπτώσεις συναινετικών διαζυγίων, οι σύζυγοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα εκπροσωπηθούν από τον ίδιο δικηγόρο, αρκεί να έχουν συμφωνήσει σε όλα τα θέματα που πρέπει να επιλυθούν (όπως τα οικονομικά τους, η επιμέλεια και η επικοινωνία των παιδιών τους, η διατροφή τέκνου κλπ.). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πλέον το διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί χωρίς να χρειαστεί να πάτε στο Δικαστήριο, με δήλωση της πρόθεσής σας ενώπιον Συμβολαιογράφου στην Ελλάδα και την σύνταξη και κατάθεση από το δικηγόρο σας των αναγκαίων εγγράφων.