Με το Νόμο 4332/2015 τροποποιήθηκαν συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Μεταξύ των τροποποιήσεων αυτών ήταν και το άρθρο 1Α παρ. 1 του Κώδικα Ιθαγένειας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 4332/2015 παρέχεται πλέον η δυνατότητα στα τέκνα αλλοδαπών να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και φοιτούν σε Ελληνικό Σχολείο….